Në shqyrtimin kryesor të mbajtur këtë të hënë, në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, pasi aktakuza u konsiderua e lexuar, i akuzuari Reçica mohoi fajësinë për kryerjen e veprës penale të ushtrimit të ndikimit, atë të keqpërdorimit të pozitës zyrtare dhe veprën penale të shpëlarjes së parave, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Në asnjërën prej tyre nuk ndihem fajtor” tha i akuzuari Reçica.

Fajësinë për veprat penale për të cilat u vihen në barrë nga Prokuroria Speciale e mohuan edhe tre të akuzuarit tjerë, Berisha, Limani dhe Emini.

Seanca planifikohej të vazhdohej me fjalën hyrëse të palëve në procedurë e pastaj me dëgjimin  e dëshmitarëve që ishin ftuar në këtë seancë, por pas një propozimi të mbrojtësit të të akuzuarit Reçica, avokatit Florin Vërtopi, kjo seancë u ndërpre.

Avokati Vërtopi, tha se pasi ka shqyrtuar dosjet e këtij rasti, ka vërejtur se mungojnë deklaratat e dëmit ku palët të cilat e kanë konsideruar veten si të dëmtuar është dashur t’i paraqesin ato deklarata të dëmit.

Sipas tij, kjo deklaratë e dëmit është dashur të paraqitet në fazën e hetimeve ose më së largu 60 ditë pas ngritjes së aktakuzës.

Ai po ashtu ka përmendur edhe një rast nga praktika gjyqësore, ku Gjykata Themelore në Gjilan në një vendim të saj nuk e kishte konsideruar palë në procedurë një të dëmtuar, pasi nuk kishte paraqitur deklaratën e dëmit dhe se të njëjtën e kishte udhëzuar që kërkesën ta realizojë në procedurë kontestimore.

Në fund, avokati Vërtopi i ka propozuar gjykatës, që 6 operatorët ekonomik nuk duhet të konsiderohen palë në procedurë e që sipas tij i bie se nuk kanë të drejtë në fjalë hyrëse, parashtrim të pyetjeve dhe as në fjalë përfundimtare.

Ky propozim është mbështetur edhe nga avokatët e të akuzuarave të tjerë.

Mirëpo, propozimi i tillë është kundërshtuar nga prokurorja speciale, Habibe Salihu, ku sipas saj dispozitat ligjore përcaktojnë se pala mundë të parashtrojë kërkesën, por që jo detyrimisht duhet, ndërsa lidhur me praktikën gjyqësore ajo ka thënë se ka mijëra vendime që është vendosur në të kundërtën me rastin të cilin e potencoi avokati Vërtopi.

Një deklaratë e tillë e prokurores Salihu, është mbështetur edhe nga përfaqësuesi i Avokaturës Shtetërore, avokati Bedri Krasnqi.

Lidhur më këtë propozim të avokatit Vërtopi, janë deklaruar edhe palët e dëmtuara, të cilët përmenden në aktakuzë.

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar “Pevlaku & Base Joos Krasniqi”, avokati Fazli Braha ka deklaruar se tërhiqen nga ndjekja penale dhe nuk paraqesin kërkesë pasurore juridike, pasi të njëjtit nuk e konsiderojnë veten si palë të dëmtuar.

Ndërsa, përfaqësuesi i OE “Sallahu”, avokati Daut Rudi ka thënë se e mbështesin fjalën e prokurores dhe i njëjti ka shtuar se edhe në fazën e hetimeve edhe në parashtrimin e kallëzimit penal kanë parashtruar kërkesën pasurore juridike.

Pas deklarimit të palëve prezente lidhur me propozimin e avokatit Vërtopi, kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Musa Konxheli tha se meqenëse palët tjera të dëmtuara nuk janë prezente për t’u deklaruar nuk mund të vendosë njëherë për propozimin e avokatit Vërtopi.

Lidhur me këtë propozim, ai tha se do të vendoset pasi të dëgjohen edhe palët tjera të dëmtuara që përmenden në aktakuzë.

Me këtë, seanca e sotme u ndërpre, ndërsa të radhës janë caktuar më 24 dhe 25 shkurt 2022 dhe po ashtu është anuluar seanca e cila ishte planifikuar të mbahej më 11 janar.

Ndryshe, seancat e kaluara të cilat ishin caktuar nuk ishin mbajtur, pasi mbrojtësi i të akuzuarit Reçica, avokati Florin Vërtopi kishte kërkuar shtyrjen e seancave për shkak të gjendjes shëndetësore të të mbrojturit të tij.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 15 shkurt 2021 e kishte njoftuar opinionin për ngritjen e aktakuzës ndaj ish-sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Infrastrukturës, Betim Reçica dhe tre zyrtarëve të tjerë, Isa Berisha, Leonora Limani dhe Mirdit Emini.

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special në qershor të këtij viti,  kishte refuzuar kërkesat për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave të ushtruar nga mbrojtësit e të akuzuarve Reçica, Berisha, Limani dhe Emini.

Kundër këtij vendimi, mbrojtja brenda afatit ligjor kishte parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit, me ç’rast kjo e fundit në gusht të këtij viti  kishte refuzuar ankesat si të pabazuara.

Ky rast është duke u gjykuar në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, me përbërje të trupit gjykues të udhëhequr nga kryetar i trupit gjykues, gjykatësi Musa Konxheli dhe anëtarët Valon Kurtaj dhe Valbona Musliu-Selimi.

Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës së  Kosovës më 15 shkurt 2021, Reçica po akuzohet se në cilësinë e Ushtruesit së detyrës së Drejtorit te Prokurimit Publik në Ministrinë e Infrastrukturës gjatë vitit 2017, me qëllim të përfitimit financiar për kompaninë “Gjoka Konstruktion” nga Tirana, ushtroi ndikim të drejtpërdrejtë te Isa Berisha, Kryetar i Komisionít Rivlerësues dhe Leonora Limani e Mirdit Emini, anëtar të këtij komisioni, që ishin vartës të tij, duke i vënë në presion kohor që rivlerësimin e tenderit për ndërtimin e Autoudhës së Gjilanit ta kryejnë për 10 ditë.

Gjithnjë sipas aktakuzë, i akuzuari Reçica kishte kërkuar nga anëtarët e këtij komisioni që të shkojnë në takim me ministrin Pal Lekaj, e që pastaj ta shpallin fitues Operatorin Ekonomik “Gjoka Konstruktion” edhe pse nuk i përmbushte kriteret e tenderit më mirë se OE & GP& “Papenburg Adriani”, që e kishte rekomanduar Komisioni Rivlerësues, i cili për shumën prej 1 milion e 630 mijë e 487 euro 45 centë kishte ofruar çmim më të ulët se “Gjoka Konstruktion”, me çka për këtë shumë ka dëmtuar buxhetin e Kosovës.

Me këto veprime, PSRK-ja e ngarkon të akuzuarin Reçica se ka kryer veprën penale “Ushtrimi i ndikimit”, nga neni 431, par.1 i Kodit Penal, vepër e cila dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tetë vjet.

Tutje sipas aktakuzës, Reçica më 2 tetor 2019 në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës, kishte nxjerrë vendim me qëllim që në mënyrë të kundërligjshme të bëhet kompensimi financiar (shtesa në pagë) për 14 zyrtarë të kësaj ministrie, edhe pse të njëjtit ishin të angazhuar në detyra të rregullta zyrtare, duke e dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës në shumën prej 9 mijë e 49 euro e 8 centë.

Në këtë pikë të aktakuzës, mbi Reçicën rëndojnë akuzat se në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar ka tejkaluar kompetencat e tij, me qëllim që përfitojë çfarëdo dobie për personin tjetër, duke nxjerrë dy vendime të kundërligjshme, me qëllim që të bëhet kompensimi financiar për dy zyrtarë të angazhuar në Komisione për realizimin e Projekteve kapitale në MI, Hysen Merovcin dhe Ardian Begaj.

Sipas aktit akuzues, me vendimin e nxjerrë nga Reçica të 11 qershorit 2019, zyrtari i MI-së, Hysen Merovci ishte kompensuar në vlerë prej 800 euro, ndërsa Ardian Begaj në vlerë prej 600 euro, në mënyrë retroaktive që nga data 7 qershor 2018, me ç’rast këta dy zyrtarë përfituan kundërligjshëm shumën prej 8 mijë e 838 euro, e për këtë është dëmtuar edhe buxheti i Republikës së Kosovës.

Ndërsa, aktakuza thotë se me vendimin e nxjerrë nga Reçica të 14 gushtit 2019, kundërligjshëm dy zyrtarët e MI-së, Hysen Merovci e Ardian Begaj janë kompensuar financiarisht me shtesa në pagë, duke filluar që nga themelimi i marrëdhënies së punës, pra për Merovcin që nga muaji maj i vitit 2010, kur i njëjti është punësuar dhe për Begajn që nga fillimi i vitit 2010, kur ky po ashtu është punësuar, duke dëmtuar Buxhetin e Republikës së Kosovës në shumën prej 68 mijë e 500 euro.

Me këto veprime, Reçica ngarkohet me veprën penale të “Keqpërdorimit të pozitës apo autoritet zyrtar”, nga neni 414, par.1 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal, vepër e cila dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet.

Reçica ngarkohet edhe për shpëlarje të parave, ai akuzohet se gjatë vitit 2019, mjetet financiare të cilat i kishte përfituar nga aktiviteti kriminal, i cili ishte i ndërlidhur me veprat e sipërcituara, e me qëllim që këto para të kundërligjshme të duken si të ligjshme, ka blerë veturën “Audi F2 S7 Sportback”, të prodhuar në vitin 2019, të cilën veturë me qëllim të fshehjes së të ardhurave të krijuara me vepër penale e ka regjistruar në emër të vëllait të tij, Bekim Reçica.

Me këto veprime, prokuroria e ngarkon të akuzuarin Reçica se ka kryer veprën penale “Shpëlarje e parave” nga neni 308 të Kodit Penal, lidhur me nenin 56, par. 1, nënpar. 1.1 të Ligjit për Parandalimin e Shpëlarjes së Parave dhe Financimin e Terrorizmit.

Ndërsa, të akuzuarit Isa Berisha, Leonora Limani dhe Mirdit Emini po akuzohen nga PSRK-ja se Isa Berisha, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit Rivlerësues në MI, Leonora Limani dhe Mirdit Emini në cilësinë e anëtarëve të atij komisioni, të themeluar nga Sekretari i përhershëm i ministrisë, më 21 nëntor 2017, për rivlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomik të paraqitura në tenderin për ndërtimin e Autoudhës së Gjilanit, nuk kanë përmbushur detyrat e tyre zyrtare për të shpallur fitues operatorët ekonomik që ofertuan çmimin më të ulët, që ishte kriteri kryesor për shpalljen e fituesve.

Gjithnjë sipas aktakuzës, ata akuzohet se kishin shpallur fitues për Lot I (një) Operatorin Ekonomik “Graniti Inginiering” && “Armendi & EX” që kishte ofertuar çmimin 18 milionë e 468 mijë e 426 euro 58 centë e jo Operatorin Ekonomik “AL TRADE” SHPK & “SALILLARI” që kishte ofertuar me çmimin 16 milionë e 24 mijë e 128 euro e 28 centë, i cili ishte më i ulët për 2 milionë e 444 mijë e 298 euro e 38 centë, e pastaj për Lotin -II- (dy) shpallën fitues Operatorin Ekonomik “GP&Papengburg Ardiani” e jo Operatorin Ekonomik “2A group & Alko IMPEX&ex – FIX&2T”, që kishin ofertuar me çmimin 4 milionë e 275 mijë e 806 euro e 22 centë, i cili ishte më i ulët për 1 milion e 630 mijë e 487 euro e 45 centë.

Gjithnjë sipas prokurorisë, të akuzuarit Berisha, Limani e Emini, kishin shpallur fitues për Lot IV (katër) Operatorin Ekonomik “2A GROUP” & “ALKO IMPEX” & “EX-FIX” & “2T”, që kishin ofertuar me çmimin 8 milionë e 700 mijë e 127 euro e 36 centë, e jo Operatorin Ekonomik ,,PEVLAKU & “BASE JOOS KRASNIQI” që kishin ofertuar me çmimin 7 milionë e 784 mijë e 756 euro e 72 centë, i cili ishte më i ulët për 915 mijë e 370 euro e 64 centë, pastaj për Lot VI (giashtë) shpallën fitues “KAG ASPHALT & BENI COM” e jo Operatorin Ekonomik “SALLAHU”, i cili kishte ofruar dëshmi të mjaftueshme konform kërkesave të DT dhe njoftimit për kontratë.

Po ashtu, për Lot VII (shtatë) të akuzuarit e lartcekur shpallën fitues “AL TRADE SHPK” & “SALILLARI” që kishin ofertuar me çmimin 7 milionë e 247 mijë e 86 euro e 87 centë, e jo Operatorin Ekonomik “KAG ASPHALT” & “BENI COM” që kishin ofertuar me çmimin 6 milionë e 147 mijë e 674 euro 16 centë, i cili ishte më i ulët për 1 milionë e 99 mijë e 412 euro e 71 centë, pastaj për Lot VIII (tetë) shpallën fitues Operatorin Ekonomik “JOOS KRASNIQI & PEVLAKU” që kishin ofertuar me çmimin 11 milionë e 913 mijë e 157 euro e 91 centë, e jo Operatorin Ekonomik “RSM COMPANY” & “BENITA COMPANY”, që kishin ofertuar me çmimin 11 milionë e 571 mijë e 113 euro e 42 centë, i cili ishte më i ulët për 342 mijë e 44 euro e 49 centë, ashtu që përfitimi në total i Operatorëve Ekonomik ishte 88 milionë e 618 mijë e 511 euro e 95 centë, nga e cila shumë buxheti i Republikës së Kosovës, u dëmtua për 6 milionë e 200 mijë e 313 euro e 13 centë.

Me këto veprime, të akuzuarit Isa Berisha, Leonora Limani dhe Mirdit Emini  ngarkohen se në bashkëveprim kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal, vepër e cila dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.

Gjithnjë sipas PSRK-së, Betim Reçica akuzohet edhe se në cilësinë Ushtruesit të detyrës se Drejtorit të Prokurimit Publik në MI, me qëllim të përfitimit financiar për kompaninë “Gjoka Konstruktion’” nga Tirana, ka keqpërdorur detyrën zyrtare, duke tejkaluar kompetenca e përcaktuara me ligj, në atë mënyre që më 21 nëntor 2017, ka ndryshuar raportin e Komisionit rivlerësues dhe OE “Gjoka Konstruktion’” e ka shpall të përgjegjshëm përkundër faktit se e ka ditur se ky operator nuk i ka plotësuar kushtet ligjore për tu shpallur i tillë dhe e ka ditur se OE “2Agroup & Alko IMPEX &EX FIS&2T” kanë ofertuar me çmim më të lirë, me ç’rast e ka dëmtuar buxhetin e Kosovës në shumë prej 1 milion e 630 mijë e 48 euro e 45 centë.

Me këto veprime, PSRK-ja e ngarkon të akuzuarin Betim Reçica se ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, par.1 të Kodit Penal, vepër e cila dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.