EkonomiaNews është themeluar në vitin 2015 dhe ka për qëllim informimin e drejtë dhe të paanshëm. Portali është i fokusuar kryesishtë në lajmet nga fusha e ekonomisë.

© 2021 Ekonomianews.

  Kontakti: [email protected]